Chào mừng các bạn đến với trang Web trường THCS Văn Quán, Hà Đông,TP - Hà Nội

Trang nhất » Tin Tức » Tuyển Sinh

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019

Thứ sáu - 22/06/2018 15:15
Trường THCS Văn Quán tuyển sinh năm học 2018-2019
PHÒNG GD&ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS VĂN QUÁN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          
Số: 98 /KH-THCS
 
      Hà Đông, ngày 9 tháng 6 năm 2018


KẾ HOẠCH
Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018-2019
Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở ( THCS), trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và Đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;
Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018-2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Căn cứ Công văn số 1352/ SGD&ĐT-QLT ngày 13/4/2018 của Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội về việc Hướng dẫn tuyển sinh các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2018-2019;
Căn cứ Kế hoạch số 164/KH-BCĐ ngày 11/5/2018 của Ban chỉ đạo tuyển sinh quận Hà Đông năm học 2018-2019; Kế hoạch số165/KH-BCĐ ngày 11/5/2018 Kế hoạch của Ban chỉ đạo tuyển sinh quận Hà Đông;
Căn cứ Kế hoạch số 49 /KH - UBND ngày  29/5/2018 của UBND phường Văn Quán về tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018-2019;
Trường THCS Văn Quán hướng dẫn triển khai tuyển sinh lớp 6 năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH
1. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS trong quá trình đăng ký tuyển sinh, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan. thuận lợi cho học sinh và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở;
2. Đảm bảo quyền lợi của HS tham gia tuyển sinh theo đúng tuyến tuyển sinh.

II. NỘI DUNG
1. Điều kiện đăng ký
- Những học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học năm học 2017-2018 tại các trường tiểu học, hiện đang sinh sống cùng gia đình và có hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú trên địa bàn được phân tuyến tuyển sinh
- Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi ( sinh năm 2007)
- Trường hợp đặc biệt:
    + Những học sinh được học vượt lớp hoặc HS được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học
    + HS là người dân tộc thiểu số, HS khuyết tật, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, HS ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở độ tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định;
    + Học sinh không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học
2. Thời gian đăng ký tuyển sinh
- Tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6: từ ngày 7/7/2018 đến hết ngày 09/7/2018.
Chỉ tiêu: 405 học sinh – 9 lớp
- Tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13/7/2018 đến hết ngày 18/7/2019
3. Phương thức tuyển sinh: Tuyển sinh trực tuyến với các bước cụ thể như sau:
Bước 1: Cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua Internet tại trang thông tin điện tử https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/ (Phần mềm đảm bảo việc cha mẹ HS đăng ký tuyển sinh đúng tuyến)
* Trường hợp học sinh đã được cấp mã số đăng ký trực tuyến
- Cha mẹ học sinh có thể đăng ký  tuyển sinh trực tuyến tại nhà hoặc có thể đến địa điểm có máy tính kết nối Internet đăng ký trực tuyến.
* Trường hợp học sinh chưa được cấp mã số đăng ký trực tuyến:
- Gia đình mang hồ sơ tới cơ sở giáo dục (nơi học sinh học năm học 2017-2018 tại Hà Nội) để cơ sở giáo dục cập nhật dữ liệu vào hệ thống và cấp mã đăng ký tuyển sinh trực tuyến.
Bước 2: Sau khi đăng ký xong, cha mẹ học sinh nhập địa chỉ Email cá nhân, phần mềm sẽ thông báo cho cha mẹ học sinh biết kết quả đăng ký trực tuyến và gửi thông báo kết quả đăng ký tuyển sinh qua Email cá nhân.
Bước 3: Nhà trường xét duyệt danh sách đăng ký tuyển sinh theo hướng dẫn tuyển sinh; thu hồ sơ tuyển sinh theo thời gian quy định từ 13/7/2018 đến hết ngày 18/7/2018. 

Hồ sơ gồm có:
  • Đơn xin dự tuyển vào trường (theo mẫu của trường)
  • Bản chính Học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học  Trường hợp HS bị mất Học bạ thì Giám đốc SGD&ĐT sẽ xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể;
  • Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (photo bản chính giấy khai sinh có công chứng)
  • Giấy nhập học in từ hệ thống tuyển sinh trực tuyến
  • Bản photo sổ hộ khẩu ( không cần công chứng) và kèm theo bản chính sổ hộ khẩu để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường ( Các trường hợp tạm trú, lưu trú phải xuất trình thêm hộ khẩu thường trú);
  • Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định ( nếu có)
Thời gian thu: Sáng từ 7h30 đến 11h30; Chiều từ 14h00 đến 17h00
                                        (Ngày Chủ nhật không làm việc)
Bước 4: Sau ngày 18/7/2018, nhà trường nếu tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao sẽ báo cáo Phòng GD&ĐT; căn cứ vào tình hình cụ thể Phòng GD&ĐT cho phép nhà trường được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 20/7/2018 đến hết ngày 22/7/2018 (những học sinh được tuyển trái tuyến sẽ không đăng ký trực tuyến, cha mẹ học sinh trực tiếp đến trường để đăng ký tuyển sinh. Nếu được trúng tuyển cha mẹ học sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại nhà trường; hồ sơ gồm:
Đơn xin dự tuyển vào trường (theo mẫu của nhà trường), Bản chính Học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học, Bản sao giấy khai sinh hợp lệ, Bản photo sổ hộ khẩu ( không cần công chứng) và kèm theo bản chính sổ hộ khẩu để đối chiếu
Lưu ý: Phụ huynh học sinh có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho HS tại nhà, có thể đến Hội trường tổ dân phố 8 hoặc Hội trường tổ dân phố số 5; 6, hoặc có thể đến trường THCS Văn Quán ( nhà trường có bộ phận hướng dẫn phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến)

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
- Hiệu trưởng thành lập Hội đồng tuyển sinh trình PGD&ĐT, trong đó có bộ phận thường trực để triển khai công tác tuyển sinh trực tuyến năm học 2018-2019;
- Họp Hội đồng tuyển sinh phân công nhiệm vụ cho các thành viên (có văn bản đính kèm)
- Thông báo Công văn số 1352/ SGD&ĐT-QLT ngày 13/4/2018 của Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội về việc Hướng dẫn tuyển sinh các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2018-2019;  thông báo về Kế hoạch số 164/KH-BCĐ ngày 11/5/2018 của Ban chỉ đạo tuyển sinh UBND quận Hà Đông; Kế hoạch số165/KH-BCĐ ngày 11/5/2018 Kế hoạch của Ban chỉ đạo tuyển sinh UBND quận Hà Đông; Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 của trường THCS Văn Quán năm học 2018-2019 tại Đài truyền thanh phường và niêm yết tại bảng tin của nhà trường.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ đảm bảo cho công tác tuyển sinh trực tuyến.
- Thường trực hỗ trợ, hướng dẫn cha mẹ học sinh đăng ký trực tuyến
- Báo cáo với Phòng Giáo dục kết quả tuyển sinh, trình phương án tuyển sinh bổ sung, phương án điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh cho phù hợp thực tế.
- Cập nhật đầy đủ thông tin về nhà trường, thông tin về tuyển sinh báo cáo về phòng GD&ĐT để cập nhật vào phần mềm tuyển sinh trực tuyến;
- Phối hợp chạy thử nghiệm phần mềm tuyển sinh trực tuyến để thử tải và lập kế hoạch, phương án hỗ trợ, xử lý các tình huống bất thường xảy ra trong quá trình triển khai tuyển sinh trực tuyến;
- Triển khai tập huấn về kỹ năng cài đặt, sử dụng phần mềm và quy trình tuyển sinh trực tuyến cho đội ngũ lãnh đạo và giáo viên cốt cán của nhà trường;
- Thường trực hỗ trợ, hướng dẫn cha mẹ HS đăng ký tuyển sinh trực tuyến;
- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về công tác tuyển sinh trực tuyến năm học 2018-2019 cho các cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ HS và HS nhà trường.

IV. LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN
Thời gian Đơn vị Nội dung
Trước 05/6/2018 Trường tiểu học
 - Trả học bạ Tiểu học ; cấp mã tuyển sinh cho học sinh và CMHS trường TH.
13/6/2018 BCĐTS quận  - Hội nghị Hiệu trưởng triển khai Kế hoạch TS năm học 2018-2019 của BCĐTS quận
6/7/2018 Trường THCS  - Họp Hội đồng tuyển sinh phân công nhiệm vụ
Từ 7/7/2018 đến hết ngày 9/7/2018 CMHS, nhà trường THCS   Tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 .
 - CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến
 - Nhà trường tiếp nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến
Từ 13/7/2018
đến hết
18/7/2018
Trường THCS  - Tiếp nhận và duyệt hồ sơ đăng ký tuyển sinh (Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ, Hộ khẩu   Photo không cần công chứng; Học bạ bản chính) đối chiếu với bản chính GKS, Hộ khẩu.
19/7/2018 Trường THCS  - Báo cáo phòng GD&ĐT kết quả tuyển sinh; trình phương án tuyển sinh bổ sung nếu còn   thiếu so với chỉ tiêu
Từ 20/7/2018
đến
22/7/2018
Nhà trường, Phòng GD&ĐT  - Phòng GD&ĐT phê duyệt phương án tuyển sinh bổ sung của nhà trường
 - Nhà trường tiếp nhận và duyệt hồ sơ đăng ký tuyển sinh bổ sung
23/7/2018 Trường THCS  - Nộp báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh cho PGD&ĐT
Trường THCS  - Công bố danh sách  học sinh trúng tuyển vào trường năm học 2018-2019
25/7/2018 Phòng GD&ĐT - Nộp báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh cho SGD&ĐT
26/7/2018 Trường THCS  - Nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh cho PGD&ĐT
30/7/2018 Phòng GD&ĐT  - Nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh cho SGD&ĐT

Trên đây là Kế hoạch hướng dẫn triển khai tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 năm học 2018-2019 của trường THCS Văn Quán. Các cá nhân có liên quan căn cứ thực hiện theo Kế hoạch này./.

Nơi nhận:
     - Phòng GD&ĐT;
     - Phường Văn Quán
- Lưu: VT.
                 HIỆU TRƯỞNG
            (Đã ký) 
                 Tô Thị Kim Sa

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Videos

Văn bản mới

02

Điều lệ trường THPT, THCS ..

Thời gian đăng: 17/08/2017

lượt xem: 453 | lượt tải:113

TT07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3

Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT về Phổ cập giáp dục và XMC

Thời gian đăng: 11/10/2016

lượt xem: 470 | lượt tải:105

TT42/2012/TT-BGDĐT

Quy chế công nhận trường Trung học đạt chuẩn quốc gia

Thời gian đăng: 11/10/2016

lượt xem: 516 | lượt tải:111

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website qua kênh thông tin nào

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây